Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Žákovský parlament JIŽANÉ

Školní poradenské pracoviště

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.
 

  1. Název: Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace
  2. Důvod a způsob založení: Zřizovatel – Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
Zřizovací listina
  3. Organizační struktura: odkaz
  4. Kontaktní spojení: odkaz
ID datové schránky:  xhhmm66
  4.1 Kontaktní poštovní adresa: Komenského 459
Mariánské Lázně
353 01 
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Komenského 459
Mariánské Lázně
353 01 
  4.3 Úřední hodiny: odkaz
  4.4 Telefonní čísla: odkaz
  4.5 Číslo faxu: Škola nemá fax
  4.6 Adresa internetové stránky: https://www.skolajih.cz
  4.7 Adresa e-podatelny: sekretariat@skolajih.cz
reditel@skolajih.cz
  4.8 Další elektronické adresy: odkaz
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): Mgr. Jana Čížková
marianskolazensko.cizkova@seznam.cz
tel.: +420 778 735 465
  5. Případné platby lze poukázat: škola - číslo účtu: 78-2365050237/0100

školní jídelna - číslo účtu: 3630331/0100
  6. IČ: 47723505
  7. DIČ: CZ47723505
  8. Dokumenty odkaz
  8.1 Seznam hlavních dokumentů:
 • Zřizovací listina organizace
 • Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení (viz rejstřík škol MŠMT)
 • Školní řád
 • Pravidla pro hodnocení žáků
 • Vnitřní řád školní družiny
  8.2 Rozpočet: odkaz
  9. Žádosti o informace: Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Ústní podání
 • telefonicky
 • osobně v kanceláři školy

Písemné podání
Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, případně e-mail
 • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail
 • předmět žádosti
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
 • datum a podpis
10. Příjem žádostí a dalších podání:

Pověření pracovníci:
Mgr. Jaroslava Baumgartnerová - ředitelka školy a školského zařízení
Mgr. Jana Rygolová – statutární zástupce ředitele 

11. Opravné prostředky: lze podat u vedení školy
12. Formuláře: odkaz
13. Popisy postupů - návody
pro řešení životních situací:
Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)
14. Předpisy  
14.1  Nejdůležitější právní předpisy: 
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

- k nahlédnutí v kanceláři vedení školy a na portálu veřejné správy portal.gov.cz

14.2 Vydané právní předpisy: odkaz
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: odkaz
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu 
o výši úhrad za poskytnutí informací:
Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv: Škola neuzavírá licenční smlouvy.
16.2 Výhradní licence: Škola neposkytuje žádné výhradní licence.
17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.: odkaz

   

Aktuality

Exkurze na farmu u Chebu

Návštěva muzea 2.A

Za virtuální realitou do chladící věže Temelína

Exkurze za uměním v Praze: Bílkova vila & Lumia Gallery

Návštěva Techmánie v Plzni 2.A

Tvořivá dílna 2.A

ART - Camp v Německu

Recitační soutěž a OČJ

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

Příběhy našich sousedů 2023/24

Aktuality 2021/2022
Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: 

    © Škola JIH Mariánské Lázně